Blockchain

I recomnded app transaction in app trust wallet
This app simple and faster join now

ترجمه بسیار ابتدائی است و دقیقا امروز شما ترجمه ۲۰۰۰را فعال کرده اید و این مربوط به وب یک استرو شما بی سوادان هنوز نمی دانید وب چند فعال است و دست به دستمال چین برای وب سه دزدی هستید