Bscscan và ví trust bị hụt

Xin chào.
Mình có giao dich mua MarsSpaceXToken MPX thành công 2610 đơn vị, check ở bscscan thì có, nhưng ở ví trust thì có 4,8056 đơn vị.
Ví trust 0xa545ce5e72878AE693C3f62a5976eBEC23fd8858
Txhash 0x326664894cc5392ef9ee0c01048072d2ba27020c0e9f72b196ef48c9b220569b
Contract 0xd4ebabd6e70bf0a16e8ccdbc6b00fe7817390f47
Mong nhận được hỗ trợ từ các bạn.
Xin cám ơn.

1 Like

How to fix it? @Ryerson thank you very much. Until now the issue still on there

1 Like