Giao dịch thành công nhưng số dư không được cập nhật trong ví

hai lần giao dịch đã báo thành công nhưng em không nhận được token bep20 ad ơi!
giúp e với!
hai lần giao dịch của e:

0x3027f776f27a1db9cbabfcd73c9789969b0adbec75aa2747c9b8be384f95b520

0x8442ac352432f4999930896ac36b2d1d5d7b9c7bf32a73460a6174d75f0278cb