Không nhận dc Cake LP sau khi hoàn tất hợp đồng ghép cặp BNB + LQF

Tôi không nhận được Cake LP vào ví sau khi thực hiện hơp đồng ghép cặp BNB + LQF. . Hãy giúp tôi với!