Swap không nhận được coin

Mình dùng SWAP từ FARA sang RACA thì nhận được RÂC, nhưng khi SWAP RACA về lại FARA thì bị trừ RACA mà không nhận được FARA. Liên hệ với quản trị trustwallet thế nào mong mọi người giúp đỡ với ạ

Minh swap trên DAPP pancake nhưng nhận về vi không đủ số coin, chỉ nhận được khoảng 10% số coin về vi Trust Wallet. Đây là mã giao dịch của mình: 0x01d39d3186c060e5d6c15a7aef410fb7db3dea49b846f9befb49992b923394e4.
Vui lòng hô trợ mình với ạ. Cảm ơn nhiều!