Tôi swap Pancakeswap trên DAPPs số lượng coin trên 2 tỷ nhưng giờ đã bị mất dần gần hết, hiện tại chỉ còn khoảng 1 triệu coin này

Tôi swap Pancakeswap trên DAPPs số lượng coin GreenMoonZilla là trên 2 tỷ nhưng giờ đã bị mất dần gần hết, hiện tại chỉ còn khoảng 1,4 triệu coin này.
Mọi người có thể giúp tôi không?, tôi chưa hề bán nó!
Cám ơn!

Tôi cũng mua coin Elonomo, contract: 0xd3ecC6a4ce1a9fAEC1AA5E30B55f8a1a4b84F938
Số coin trong ví trusth tự nhiên mất đi mà tôi không hề bán hoặc gửi nó