گم شدن عبارت 12 کلم

Greetings, respect, courtesy and do not be tired
I wanted to ask you to continue importing watch wallet; ::
I mean, actually tell us how these is watch only wallet
How to turn it into what can be harvested ???
In other words ;; ::
Our lost inventory in watch wallet
We found it, but how should we harvest it ???
Thank you very much

3 Likes

Hello @Jahankhan508 watch only means you imported wallet address instead of wallet recovery phrase. Import your recovery phrase to have full access of your wallet. Here’s how to import: How to Import a Wallet via Recovery Phrase

1 Like

باسلام واحترام
من عبارت بازیابی را هم زدم ولی باز نمیتوانم برداشت کنم!!!
میگوید شما
bnb
مقدار کافی ندارید!!!
آخه شیبا اینو چه ربطی به موجودی
bnb
دارد!!!؟؟؟
ویا
eos
یا
usdt
حتی بخاطر این مسئله
bnb
واریز کردم، ولی بدبختانه bnb
هم رفت کنار همان ها که نمی توانم برداشت کنم!!!؟؟
تراست والت را پاک کردم و دوباره نصب کردم ولی بازم نشد
چه باید بکنم؟؟؟؟
ممنونم از راهنمایی هایتان

1 Like