سلام من خیلی وقت که‌ میخوام ارز دیجیتال جوکررا پول کنم نمی تونم بابت تتر این جوکر میده با ترون قرارداد داره وصل کردن هم بلد نیستم

سلام من خيلی وقته کار میکنم نمیشه ارز دیجیتال جوکر را به‌ ترون وصل کنم بابت تتر قرارداد با ت ر س ترون یکی إز ارز ها گم کردم نمیدونم کجاس دوتاش هم مونده نمیتونم پول کنم

2 Likes

You need create topic in arabic forum: