بری که در کیف پوسلام خوب هستید انشاالله ببخشید من میخواستم بدونم که اون چزی که به عنوان آفر در کیف پول هست آیا قابل برداشت هست

Continuing the discussion from انجمن کمک به فارسی زبانان
سلام خوب هستید انشاالله… ببخشید من میخواستم بدونم که اون چیزی که به عنوان آفر در کیف پول هست و با درصد نشان داده میشود آیا قابل برداشت هست

3 Likes